Dear reader: I am an ex-atheist, raised soberly until I fished in the ideas of Marxism, Trotskism and anarchism. And I was very much inspired by the Diaries of Anais Nin. Suddenly, in july 1996, I was gripped by the “higher”, which I still cannot explain properly. An art book from the Gerrit Rietveld Academy brought me to Jesus. A paragraph about Jesus in that very thick book was enough for my conversion. Not much later I came into contact with the doctrine of the salvation of all through the studies of Arthur P. Adams and Adolph E. Knoch. The Bible divides time into eonian timespanes. Throughout these eonian timespanes, the unbelievers and even the animals are also saved, but after their resurrection and judgment. This salvation of all creation that we read about in 1 Timothy 4:10 has its foundation in the resurrection of Jesus. As an ex-atheist, I had to get used to this whole scheme. Before my conversion, I did not think in terms of “salvation,” “sin,” or “atonement for all,” but in terms of socialism. In my book Atlantis in the Bible you can read that I do not go through overnight and sort things out before I surrender to it. I grant you – the reader – the same as what I received from God: the belief that Jesus was raised from the dead and the expectation of being snatched away to heaven from this capitalist hell. It is difficult to imagine that this event is imminent for the believer, but that is no less true. Romans 13:11 says wake up, we are living in a capitalist hell but redemption is near. Not through a socialist state, but through the salvation through Jesus. All religions preach an afterlife, only the Bible preaches a literal resurrection from the dead. I am not asking you for donations or to join a church. After all, I myself was converted outside of the church. I just share with you the good news that Jesus has overcome death. [Read more] [Read more]

My main inspirations are the book “Verbinding Verbroken” by Geertje van Egmond, the Diaries of Anais Nin and the concordant Bible studies of Adolph Ernest Knoch. I am a Berean Bible student according to Acts 17 and act outside the church. I promote the teaching of the Salvation of All, 1 Timothy 4:10. [Read more]

More reading material: George J. Haas & William R. Saunders: The Cydonia Codex, also: The Martian Codex / Robert W. Evely: At the End of The Ages

Nederlands

Ik ben ex-atheïst, nuchter opgevoed en viste in het gedachtengoed van Marxisme en anarchisme. Tot ik in 1996 door het “hogere” gegrepen werd, wat ik nog steeds niet goed kan verklaren. Een kunstboek van de Gerrit Rietveld Academie bracht me bij Jezus. Een paragraaf over Jezus in dat hele dikke boek was genoeg voor mijn bekering. Niet veel later kwam ik door de studies van Arthur P. Adams en Adolph E. Knoch met de alverzoeningsleer in aanraking. De Bijbel deelt tijd in, in aionische tijdspanelen. Doorheen deze aionische tijdspanelen worden ook de ongelovigen en zelfs de dieren gered, echter wel na hun opstandingen en oordeel. Deze redding van de hele schepping waarover we in 1 Timotheüs 4:10 lezen heeft haar fundament in de opstanding van Jezus. Aan dit hele schema moest ik als ex-atheïst zijnde erg wennen. Voor mijn bekering dacht ik niet in termen van “redding”, “zonde” of “alverzoening” maar in termen van socialisme. In mijn boek Atlantis in de Bijbel kunt u lezen dat ik niet over één nacht ijs ga en dingen goed uitzoek voordat ik me eraan over geef. Ik gun u – de lezer – hetzelfde als wat ik van God ontving: het geloof dat Jezus uit de dood werd opgewekt en de verwachting van de wegrukking naar de hemel, weg uit deze kapitalistische hel. Het is moeilijk voor te stellen dat deze gebeurtenis voor de gelovige op stapel staat maar daarom is hij niet minder waar. Romeinen 13:11 zegt: word wakker, we leven in een kapitalistische hel maar de verlossing is nabij. Niet door een socialistische heilstaat maar door de redding door Jezus. Alle religies preken een hiernamaals, alleen de Bijbel preekt een letterlijke opstanding uit de dood. Ik vraag u niet om donaties of om lid van een kerk te worden. Tenslotte was ik zelf buiten de kerk om bekeerd. Ik deel alleen het goede nieuws met u dat Jezus de dood heeft overwonnen.

*

Ik ben een ex-atheïst. Mijn systematische zoektocht naar Atlantis in de Bijbel toont aan dat ik niet over één nacht ijs ga. In Romeinen 5:5 staat dat je alleen kunt geloven als God de heilige geest in je brengt. In 2 Korinthe 1:21-22, Efeze 1:13-14 en 4:30 staat dit ook. In Mattheüs 3:16 lezen we dat de geest van God inderdaad als een duif op Jezus neerstreek nadat hij gedoopt was. In vers 3:17 gevolgd door de stem die uit de hemel kwam van niemand minder dan God. In Markus 1:11, Lucas 3:22, Mattheüs 17:5, Lucas 9:35, 2 Petrus 1:17 en Johannes 12:28 lezen we eveneens heel duidelijk over de stem van God die klonk. Deze zaken mogen ons erg vreemd in de oren klinken. Feit is dat we sowieso een mysterieuze levendmakende geest in ons hebben. We ademen en onze lichaamstemperatuur is rond de 37 graden. Dit is alleen te verklaren als we uitgaan van een mysterieuze kracht in ons die de geest van God is. We kunnen het dan iets beter snappen dat er een update nodig is van Gods heilige geest zodat we beter functioneren.

We kunnen de Bijbel afdoen als een sprookjesboek. Om de vele getuigen die van een handvol opwekkingen uit de dood getuigden kunnen we niet heen. Jezus, Petrus en Paulus wekten mensen uit de dood op. Jezus zelf werd uit de dood opgewekt. Volgens 1 Korinthe 15 hadden ruim 500 getuigen Jezus na de opstanding gezien. Laten we iets meer stilstaan bij dat bijzondere boek dat de Bijbel is en het Woord van God bevat. Dat God een plan met Israël uitwerkte maar al in de Tuin van Eden het Lichaam van Christus (De gelovigen volgens 1 Korinthe 15:3-4) geselecteerd had dat buiten israël om geroepen was, (Efeze 1:4) kon geen enkele charlatan bedenken.

THEEHUIS

cip

Ontworteling
het gevoel van ontworteling ken ik maar al te goed; weg van mijn ouders, familie en wonend in vreemde steden. Maar er gaat niks boven de stad van je jeugd. Jane Apor kwam uit Toronto en verhuisde achtereenvolgens naar de bruisende metropolen van New York en London. Ze ontdekte het vrije bohemien leven en genoot erop los. Door de aanslagen van 11 september verliet ze New York toch maar en kwam weer in Toronto terecht, nog even saai maar wel herontdekte ze haar geboortestad. Ze zei: New York en London waren in vorige fasen van haar leven bruikbaar om nieuwe inzichten te verkrijgen over het leven. Maar toen ik terug was, ontdekte ik opnieuw mijn wortels. Familie is belangrijker voor een mens dan je zou denken.

uit Richard Florida: Who’s your City?

E-mineur

Dan nog dit. Ik heb pap niet gebeld. Hij belde: dat je het zo schoon had in huis maar dat moest je uiteindelijk zelf weten om te leven in zo’n varkensstal. Maar het ergste vond hij dat je helemaal geen geld had.
– Brief van ma, 15 oktober 1990

Dus ga ervoor om jezelf zo geil mogelijk te maken. Niet op de manier dat je zou wìllen dat je geil wordt, maar op de manier dat je weet en voelt dat je geil wordt. Laat je leiden door je geilheid. Probeer niet je geilheid te leiden. En als je geilt op iets wat je niet mag, fantaseer er dan tenminste gewoon over. https://zondares.blogspot.com/2023/06/klaarkomen-is-een-werkwoord.html 

Louveciennes, december 1999, Anais Nin House

Jezus stierf voor onze zonden

Jezus nam niet de straf voor onze zonden op zich maar de zonde zelf. Hij gaf ons een nieuw leven in plaats van dat Hij voor ons een straf onderging. Hij stierf dus ook niet plaatsvervangend. We zijn zondig omdat we sterfelijk zijn en niet andersom [Luister hier][en hier].

– Leon Elshout, Netherlands, aurichalcum2018 (at) protonmail.com

Ontworteling
het gevoel van ontworteling ken ik maar al te goed; weg van mijn ouders, familie en wonend in vreemde steden. Maar er gaat niks boven de stad van je jeugd.
Jane Apor kwam uit Toronto en verhuisde achtereenvolgens naar de bruisende metropolen van New York en London. Ze ontdekte het vrije bohemien leven en genoot erop los. Door de aanslagen van 11 september verliet ze New York toch maar en kwam weer in Toronto terecht, nog even saai maar wel herontdekte ze haar geboortestad.
Ze zei: New York en London waren in vorige fasen van haar leven bruikbaar om nieuwe inzichten te verkrijgen over het leven. Maar toen ik terug was, ontdekte ik opnieuw mijn wortels. Familie is belangrijker voor een mens dan je zou denken.

uit Richard Florida: Who’s your City?

Some of my favourite books

Jan Bonda, Het Ene Doel van God

Robert W. Evely, At the End of the Ages

Victor Norgarde, Morningstar Pass

Kelly Cahill, Encounter

Gary M. Matheny, Exodus

The Diaries of Anaïs Nin

Jeanette Winterson, The Gap of Time

George Haas & William Saunders, The Cydonia Codex

Helena Maria Keizer, Life, Time, Entirety, the Greek Word Aion

Everything by Adolph Ernest Knoch

* * *

Tehran Café, february 2013

Droomhuis Bornsestraat Almelo 292a

8 november 1960

Grondwerk De hele bouwplaats tot op de vaste zandbodem te ontgraven en de uitkomende grond na afloop te egaliseren.

Voor de te plaatsen septictank en stapelput de nodige ontgravingen te verrichten. De hele bouwput tot onderkant der fundering of 60 cm. onder peil inwassen met zuiver zand en 2 x 24 uur onder water houden.

Ter plaatse van de keuken, badcel en WC na het storten van de fundering inwassen tot 10 cm. onder peil, het overige deel tot 40 cm. – peil. Rondom het gebouw ter breedte van 1,20 ml. voor het leggen van tegels een zuiver zandbed aanbrengen ter dikte van 10 cm. Het peil is plus minus 45 cm.

Metselwerk

In afwijking van de tekening de fundering te maken van beton samenstelling 1 cement 2 zand 3 grint, aanleg 25 cm. om, uitlopend tot een dikte van 10 cm. onder de muurplaat. In de fundering 2 staven betonijzer ter dikte van 8 mm. Voor het aanbrengen van de muurplaat bouten ingieten ter dikte van 10 mm. op een afstand van 1 ml. h.o.h. De schoorsteen binnensdaks samenstellen van schoorsteenblokken 33 x 33 cm. op fundering van kalkzandsteen en buitendaks van steen kwaliteit hardgrauw en afdekken met een betonplaat waarin 3 soorten schoorsteenpotten met een doorsnede van 12 cm. Het geheel binnendaks aanrapen en fijnschuren.

De riolering volgens de tekening afwaterend te leggen naar septictank en stapelput. Ter plaatse van de keuken en WC betonvloeren, dik 10 cm. en zuiver glad afwerken. In de badcel en WC een vloer van dubbel hard gebakken tegels van 10 x 10 cm.

Voor de voordeur een stoep en bloembak van klinkers in sterke specie op een gew. betonplaat van 10 cm. dik. In de stoep een WEMA rooster van 50 x 60 cm. Het dak te dekken met een 1ste soort verbeterde Hollandse pannen. Rondom een tegelbestrating van 3 rijen betontegels in kleur dik 4,5 cm. opsluiten met een betonband van 5 x 15 cm.

Timmerwerk

Over de funderingen een muurplaat zw. 5 x 10 cm. waarop de balklaag zw. 5 x 13 cm. en vloerdelen dik 22 cm. en breed ongeveer 12 centimeter. De balklaag en onderkant der vloerdelen vooraf goed carbolineren. Het geraamte samen te stellen van regelwerk als volgt.

Onder en bovenplaat 5 x 10 cm., stijlen 5 x 7 cm. h.o.h. 60 cm., tussendorpsels 5 x 5 cm. h.o.h. 40 cm., kozijnhout 6,5 x 10 cm.

De buitenbekleding van 1ste soort Zweeds vuren bandschroten van 19 mm. dik en 10 cm. breed. De delen voor het aanbrengen in een bad dompelen met imigrol. Aan de binnenzijde tegen deze schroten een isolatie aanbrengen van glaswoldeken van 3 cm. dik.

De hele binnenbekleding uitgezonderd badcel en keuken te maken van superhardboard met vertinde spijkers bevestigen en met V naad. In de badcel en keuken en WC, asbest tegelboard met koperen spijkers bevestigen. De voor en keukendeur van afzeliahout, alle binnendeuren vlakke deuren, dik 35 mm. en breed 83 cm.

Voor al het hang en sluitwerk een verrekenpost van 250 gulden. Het complete aanrecht door besteder te leveren. De bekapping samen te stellen volgens tekening met 2 tussen spanten, spanthout en gordingen van 5 x 15 cm., dakbeschot 19 mm. Plafondhangers 5 x 10 cm. om h.o.h. 60 cm. opgehangen aan de gordingen. Tussen de plafondhangers een latwerk h.o.h. 40 cm. waartegen in alle vertrekken plafonds van 12 mm. zachtboard eveneens met V naad. Boven de voordeur met bloembak een luifel aanbrengen van regelwerk waartegen aan de onderzijde super hardboard en waarop 22 mm. delen en smal boeiboard voor zinkafdekking.

Op de vliering boven de hal zolderdelen dik 18 mm. aanbrengen ter grootte van 3 x 4 ml. Voor toegang in de hal een luik maken. Over alle houten vloeren, plinten, 1,5 x 6 cm. De vensterbanken breed 22 cm, samen te stellen van spaanderplaat van 18 mm. dik waarop colovinyltegels zijn gelijmd en afgezet zijn met plasticlijst. In afwijking van de tekening tussen de slaapkamers 3 kasten samen te stellen waarvan 2 in te richten als hangkast en 1 als legkast. De scheidingswand tussen kamer en berging vervalt. Plus doorgeefluik aanbrengen naar de keuken. Het deurkozijn in de achtergevel vervalt eveneens.

Hiervoor moet in de zijgevel plaats worden gemaakt voor een gekoppeld deur/raamkozijn met een afzaliadeur. De deur van de keuken naar de kamer vervalt. Hiervoor in de plaats komt op 90 cm. hoogte vanaf de vloer een schuifraam van 70 cm. breed en 60 cm. hoog.

In de keuken onder dit raam een kast aanbrengen ter breedte van 120 cm. en 40 cm. diep met 2 draaideurtjes en schap. Het bovendek te bekleden met formica. Het hele gebouw is 40 cm. breder dan op de tekening is aangegeven en deze meerdere ruimte zal worden toegevoegd aan de hal en de badcel.

In de woonkamer een haard van natuursteentegels en eiken dek. Verder aan te brengen in de keuken een pannenrek. In de hal en kamer op de tekening aangegeven kasten.

Loodgieterswerk

Vanaf de waterleidingput achter de voordeur een halve duims koperen leiding tot boven het aanrecht met een aftakking naar de badcel, en een 3/8ste duims leiding vanaf de put naar de WC aanleggen. In de WC een complete closetinstallatie met bac. deksel. De leidingen met de nodige hulpstukken. De schoorsteen in het lood zetten met lood zw. 15 ponds. Het platje boven de voordeur van zink voorzien. Van zink nr. 14 halfronde goten aanbrengen (kraal met pijp) ontwikkeld 35 cm. met 2 stuks afleiders met doorsnede 8 cm., gootbeugels h.o.h. 80 cm. gegalvaniseerd.

* * *

Graz, den 21 juni 1979

Liebe Dini und Kinder!

Vielen Dank für Deinen lieben Brief, ich habe mich wirklich sehr gefreuht von Dir zu hören. Ich glaude Dir gerne, dass es sehr schwer für Dich ist, einen Deutschen Brief zu schreiben, aber das ist gar nicht notwendig, denn ich kann sehr gut Holländisch verstehen, Du kannst mich auf Holländisch schreiben, dann ist es doch viel einfacher für Dich. Ich schreibe Dir auf Deutsch, und Du schreibst mir auf Holländisch, ist das eine gute Idee? Ich mache es doch mit meinen beiden Schwestern auch so, denn beide können wohl Deutsch verstehen, und die eine auch gut sprechen, aber schreiben ist doch viel schwerer. Und wenn is wirklich einmal ein Wort gibt, das ich nicht verstehe, dann sehe ich ins Wörterbuch und es geht schon wieder weiter… Ich habe doch zwei grosse Ausgaben von Wolter’s Woordenboeken von Jan Cappon bekommen, als ich noch bei WAFI Hellas gearbeitet habe. Du siehst, es gibt also überhaupt kein Problem, Dein nächster Brief also kann ruhig in Deutsch sein!

Um auf Deine Frage zu antworten, mir gibt es gut, und auch meiner Mutter. Ich bin nur vorübergehend in Österreich, werde aber bald wieder nach Griechenland gehen, vielleicht in einem Jahr. Es gefällt mir viel besser dort. Ich bin noch immer nicht geschieden, denn so lange ich in Griechenland war hatte ich kein Geld für den Anwalt und Gericht usw. Und jetzt wo ich nicht dort bin, tut mein Anwalt gar nichts ohne mich. Er hat so viel zu tun, und vergisst warscheinlich auf meinen Fall. Ich habe ihm schon oft geschrieben, und habe auch schon telefoniert mit ihm, aber es hielft nicht viel. Erst vor kurzem habe ich von ihm erfahren, dass Georg sich jetzt scheiden lassen will, und dass er es sogar sehr eilig hat, wer weiss, vielleicht hat er wieder ein Mädchen das er heiraten will (oder muss). Sein Anwalt hat sich mit meinem Anwalt in Verbindung gestzt, und sie wollen wenn ich einverstanden bin, die Säche so schnell möglich erledigen. Natürlich bin ich einverstanden, habe es aber doch nicht so sehr eilig. Es interessiert mich wenig ob es schnell geht, oder länger dauert. Die Hauptsache für mich ist, dass ich von diesen Leuten los bin! Margarita ist natürlich noch bei der Grossmutter, es wird wohl viele Gerichtsverhandlungen geben müssen, wenn ich sie haben will, und trotzdem, ich darf sie dann doch nicht mit nach Österreich nehmen, wenn es der Vater nicht erlaubt, weil sie Griechische Staatsbürgerin ist. Nun, solange ich in Graz bin, habe ich da keine Chance. Mit Arbeit ist es sehr schwer hier, es ist nichts gutes zu finden, über das Arbeitsamt nicht, und auch nicht durch die Zeitung, denn es melden sich auf jede Annonce cirka 10-20 Leute, und da werden natürlich die besten herausgesucht. Ich habe ja keine abgeschlossene Bürtoausbildung, da helfen mir auch die Sprachen nicht viel. Ja, in Athen, hätte ich sofort was gefunden, aber hier ist es schwer. Ich arbeite nur Aushilfsweise und nicht jeden Tag. Nach dem Urlaub, ich fahre wieder nach Griechenland, werde ich einige Firmen selbst anschreiben, vielleicht habe ich glück und bekomme etwas.

Deine Situation ist wirklich etwas schwierig, mit den beiden Kindern, aber Du bekommst doch auch vom Staat Unterstützung, oder nicht. Was bekommst Du von Evert, oder hast Du eine einmalige Abfindung bekommen? Dass die Kinder in der Schule nicht sehr gut mitkommen, ist nicht so schlimm, es ist ausserdem auch verständlich, nach allem was war. Die Hauptsache ist doch sie sind gesund, und wenn sie ein bisschen Algebra oder sonst was weniger können als anders, so ist das noch keine Katastrophe. Wichtig ist sie werden zu guten and braven Menschen erzogen, auf die Du stolz sein kannst, meinst Du nicht auch? Es ist sehr lieb von Dir, dass du schreibst ich und meine Mutter sind bei Dir immer willkommen, und wir werden sicher einmal zu Dir kommen, wenn wir Holland besuchen. Wann das seidn wird, weiss ich noch nicht, aber ich komme Dich ganz bestimmt noch einmal besuchen.

Ich habe inzwischen schon Brief Kontakt mit Margarita, sie schreibt mir, und zwar ganz lieb und nicht mehr so böse wie an Anfang. Da hatte sie mir ganz böse, von den Alten “diktierte” Briefe geschrieben, un ich habe ihr zurück geschrieben, wenn sie mir schreiben will dann soll sie es alleine tun und sich nicht diktieren lassen, and wenn sie nur schlechte Dinge zu schreiben weiss, dan soll sie es bleiben lassen. Da kam eine Zeit lang gar nichts und ich habe aber nie aufgehört ihr ganz liebe Karten und Briefe zu schreiben, und ganz plötzlich kam ein ganz lieber Brief, den Sie wirklich selbst geschrieben hatte, und von da an schreibt sie immer ganz lieb. Sie hat mich auch zum Muttertag angerufen, zu Ostern eine schöne Karte geschickt, auch Foto’s und so weiter. Sie will meiner Mutter jetzt eine Tonbandkassette mit Aufnahmen von ihrem Klavierspiel schicken, und wir warten schon sehr gespannt darauf… Nun ich bin sehr froh über diesen Kontakt, denn so ist die Zeit viel leichter zu überbrücken. Ausserdem wird das Verhältnis immer besser mit der Zeit, und eines Tages wird Sie gross genug sein das Sie selbst vieles versteht. Voriges Jahr noch im Sommer da bin ich hingegangen um sie zu sehen, und das Zusammentreffen war fürchterlich. Meine Schwiegemutter hat getobt und geschrieen und weil ich sagte das ich nicht in die Wohnung komme, “damit nachher nicht etwas fehlt” hat sie mich aufs gröhste beschimpft und herum gebrüllt im Stiegenhaus. Es wäre zehnmal besser gewesen nicht hinzugehen, und ich habe es oft bereut, den bei alldem war Margarita dabei, und das war für das Kind bestimmt nicht schön… Die arme sagte kaum ein Wort, und die Alte sagte mir dass die Kleine “sich übergeben möchte wenn sie nur meinen Namen hört” (erbrechen). Aber ich möchte nicht mehr daran denken, es war schlimm genug!

Ich kann mir denken dass es nicht schön für die Kinder ist, wenn sie immer ausgefragt werden, aber das ist in so einer Situation leider nicht zu vermeiden. Was geht es Evert noch an wenn Du empfangst oder was Du tust? Warum will er das denn wissen? Bei mir war das gleiche ich wurde wie ich noch in Athen war, täglich beobachtet, nachdem sie herausgefunden hatten wo ich wohne, und hatte keine Ruhe. Ich wurde zwar nicht belästigt, er wagte es nicht mich anzusprechen, aber man hat mich bis spät in die Nacht beobachtet. Oft wenn ich abends nach Hause kam sah ich in einer dunklen Ecke das Auto meines Schwiegevaters stehen, und die haben gewartet ob ich mit jemand nach Hause kam, oder vielleicht sogar jemanden in die Wohnun mitnahm. Natürlich hat mich nie jemand erwischt obwohl oft Leute (auch Männer) zu mir kamen, ich hatte natürlich auch meine Bekannten, aber ich passte auf mich mit jemamdem zu erwischen, um dann sagen zu können: seht her sie hat viele Freunde deshalb wollte sie nicht mehr bei ihrem Mann bleiben. Nun jetzt ist das Alles vorbei und ich kann wirklich tun und lassen was ich will. Hierher kann mich niemand verfolgen. Auch wenn ich wieder nach Griechenland gehe, dann ist schon viel Zeit vergangen, vieleicht bin ich dann auch schon geschieden, und dann geht es niemand etwas an was ich tue.

Nun mache ich für heute schluss, es ist doch ein ziemlich langer Brief geworden. Ja, noch etwas, ich habe gehört, dass Evert nicht mehr in Holland sein soll, sondern dass er jetzt in Deutschland lebt. Ist das wahr? Er schreibt mir nämlich nicht mehr. Ob er wohl böse auf mich ist, weil mich so oft mit Dir zusammen war, wie ich bei Euch war? Ich kann mir den Grund nicht denken warum er mir nicht schreibt. Na ja, wer nicht will, der soll es lassen… Das wäre alles für heute, aus der Küche kommt schon ein herrlicher Geruch von Gemüsesuppe welche die Mutti gemacht hat, und da werde ich ein wenig mithelfen sie aufzuessen!!

Viele liebe Grusse also auch an die Kinder und wenn sie mögen, sollen sie mir einmal schreiben, ich würde mich sehr freuen, und auch bestimmt zurückschreiben! Viele Grusse auch von meiner Mutti. Deine Christa.

* * *

Gronau-Epe, 17 augustus 1999
Hallo Leon,

Ja hoe begin je een brief gewoonlijk, meestal met “hoe gaat het”. Nu daar begin ik dan maar mee: Leon hoe gaat het, lang niets van elkaar gehoord en lange tijd elkaar niet gezien. Ik hoop van harte dat je gezond bent, dat is het belangrijkste. Na je vertrek uit Amsterdam wist ik niet meer waar je gebleven was, je had bij onze ontmoeting in Enschede wel laten doorschemeren, dat je terug naar Deventer wilde. Tot ik op een gegeven moment een kattenbelletje per post kreeg, waarbij je meldde dat je in een kazerne (gekaapt) huisde, met daarbij een postadres. Ik heb daarop volgend een brief geschreven, maar die kwam na 1 maand later als onbestelbaar terug. Nu hoop ik dat deze brief aankomt en dat je mij eventueel een telefoonnummer doorgeeft, zodat ik je kan bereiken om eventueel een afspraak te maken, waar (we) elkaar kunnen ontmoeten. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe je reilt en zeilt. Wat mij betreft is er ook niet veel rooskleurigs te melden. De zaken van Polem lopen momenteel niet naar wens. In Lemmer is een jong management team (gemiddeld 40 jaar) de ouderen zijn inmiddels verdwenen. Zelf heb ik ook een nieuwe medewerker Michael – 35 jaar oud. Met het team in Lemmer zowel ook met mijn medewerker heb ik veel discussies over de toekomstige verkooptaktiek (beleid) het eind van het lied is dat er zo langzaam een generatieconflikt ontstaat. Het resultaat is verder dat ik wat onverschillig wordt en het mij niet meer interesseert hoe het verder gaat, “ze zoeken het verder maar uit”.

Met Ursula heb ik van 31 mei 1999 tot 10 juni 1999 een busreis naar Zuid-west Noorwegen gemaakt, langs de fjorden. Fantastische reis. Van Kiel met de veerboot (Colorline) naar Oslo en vandaaruit met de bus verder. Op 10 juni waren we terug, op 11 juni was ik weer op kantoor en op zaterdag 12 juni kreeg (ik) een hartinfarct. Ik lag binnen de kortste keren in Gronau in het ziekenhuis op de intensive care (3 dagen). Nadat ze in Nordhorn een katheder hadden ingezet, bleerk dat het achteraf nogal meeviel, dotteren was niet nodig en een bypass ook niet. Oorzaak waarschijnlijk, stress en roken. Ik heb daarna nog tot 25 juni in het ziekenhuis gelegen. Op 30 juni ben ik vervolgens naar een “nakuur” voor 4 weken naar Bad Drieburg in de Caspar Heinrich Kliniek geweest, tot 28 juni. Bad Driburg ligt bij Paderborn. Momenteel gaat het met mij weer redelijk goed en ben ik eigenlijk alweer vol bezig met de zaak. (De schoorsteen moet roken). Eigenlijk ben ik van plan om er op korte termijn mee te stoppen. Maar mijn pensioen krijg ik eerst wanneer ik 60 ben, 3 december 2000. Ik zou het liefst nog een beetje reizen, zonder stress en zonder problemen aan de kop.

Nu vertel ik je nog wat nieuws, de zonsverduistering heb ik met Ursula mogen beleven aan de kust van Normandië, op de krijtrotsen van Etretat bij Le Havre. In deze streek was de verduistering 100% (totale duisternis gedurende 2 minuten). Wij waren met een bus in een gezelschap van 18 personen 4 dagen lang o.a. in Rouen. 3 nachten hebben wij overnacht in een hotel in… Honfleur, waarschijnlijk herinner je je nog het dorpje waar wij in 1974 of 75 op de camping waren in de caravan van Dolf Smit.

Nu Leon veel ander nieuws is er niet te melden. Eddy was met Ingrid ruim drie weken in Amerika, grote rondreis met de auto. Waren gisteren terug. Sandra die in Den Haag woont is zwanger. Ursula heeft op 18 juni haar 60ste verjaardag gevierd (groot feest) en ik lag in het ziekenhuis. Op 8 september wordt ze aan haar voet geopereerd, waarbij ze voor ongeveer 3 weken in het ziekenhuis in Vreden moet blijven.

Leon ik hoop spoedig iets van jou te horen of te lezen. Ik zou het werkelijk op prijs stellen je te ontmoeten, ook al heeft het lang geduurd voordat je iets van mij hoorde of las. Ik zou het treurig vinden als we op deze manier het contact zouden verliezen. Hopelijk tot ziens of tot schrijvens.

Groetjes Evert (pap)

* * *

Some of my favourite books

Jan Bonda, Het Ene Doel van God

Robert W. Evely, At the End of the Ages

Victor Norgarde, Morningstar Pass

Kelly Cahill, Encounter

Gary M. Matheny, Exodus

The Diaries of Anaïs Nin

Jeanette Winterson, The Gap of Time

George Haas & William Saunders, The Cydonia Codex

Helena Maria Keizer, Life, Time, Entirety, the Greek Word Aion

Everything by Adolph Ernest Knoch

Poems

Pamela Gormley, Missing Presumed Killed

Pamela Holmes, War Baby

 

Jeugdsentiment

Natalie Cole & Nat King Cole, The Christmas Song

Fourplay, God rest Ye Merry Gentleman

India Arie & Joe Sample, Favorite Time of the Year

Ramsey Lewis, Egg Nog

Diana Krall, Christmas Time is here

Diana Krall, Sleigh Ride

Gregory Porter, The Christmas Song

Al Jarreau, Christmas Morning

BB King, Christmas comes but once a year

Oscar Peterson, A Child is Born

Dianne Reeves, Baby It’s cold outside

Aloe Blacc, I got your Christmas right here

Aloe Blacc, Santa Claus is coming to Town

Ella Fitzgerald, Rudolph the Red Nosed Reindeer

Aaron Neville, Please come home for Christmas

James Brown, Merry Christmas baby

Etta James, Merry Christmas

Rita Reys, Let it snow

Jimmy Smith, Jingle Bells

Toni Braxton, It’s the most Wonderful Time

Count Basie Orchestra, I’ll be home for Christmas

Paul Anka, Santa Claus is coming to Town

Paul Anka, I saw Mommy kissing Santa Claus

Paul Anka, White Chrisstmas

John Legend, Have yourself a merry little Christmas

Bobby Blue Band, You are my Christmas

Wynton Marsalis, Winter Wonder Land

Booker T & the MG’s, White Christmas

Stevie Wonder, Someday at Christmas

Kurt Elling, This Christmas

The Blind Boys of Alabama, Talking’ Christmas

Tony Bennett, Silver Bells

Herb Alpert, This Guy is in Love with You

Boney M, Little Drummer Boy

Boney M, Rivers of Babylon

Chic, I want your love

Chic, Spacer

Jeanne Manson, Avant de nous dire adieu

Marvin Gaye, I want You

Wim Sonneveld, Het Dorp

George Michael, Father Figure

Pussycat, Georgie

George Baker, Sing a Song of Love

Julio Iglesias, Un Canto a Galicia

Demis Roussos, My Friend the Wind

Ray Conniff, Killing me Softly

Billy Crawford, Never Let Her Slip Away

Andrew Gold, Never Let Her Slip Away

Andrew Gold, Lonely Boy

Genesis, Follow you, Follow me

Don McClean, Starry Night

Dexter Gordon, Have yourself a merry christmas

Ramsay Lewis Trio, here comes santa claus

Nicolas Payton, Home for the Holidays

Oscar Peterson, I’ll be home for Christmas

Norah Jones, It’s not christmas

Cyrille Aimee, Let it snow

Lionel Hampton, Merry Christmas Baby

Koko Taylor, Merry Merry Christmas

Giovanca, On my way

Anthony Hamilton, Please come home for christmas

Ray Charles, Rudolph the Red Nosed Reindeer

Eartha Kitt, Santa Baby

Joey de Francesco, Santa Claus is coming to town

Diana Krall, Santa Claus is coming to Town

Joana Almeida: On the Roof

Meredith Monk: Ascent

Hania Rani: the Boat

Daniel Alexis Pemberton:

Paul Haines: Light sky

Moondog: Bird’s Lament

William Byrd: This sweet and merry month of may

Ana Carla Maza: Te Me Fuiste

Mahsa Vahdat: Keep Quiet

Arno Balradjamian – Pianotrio 1952 deel II, Andante

Joseph Yarbeck, Suflete al Meu glas 2

Simeon ter Holt, Incantatie 4

Joaquin Nin,

Kate Moore, We must not stop here

Matteo Myderwyk, Semper Idem

 

Blauw poezie album van ma

25 mei 1942

Dini is mijn naam, Door mijn ouders gegeven. Wemekamp is mijn naam. Van mijn vaderlijke stam. Almelo is de plaats waar ik ter wereld kwam. – Dini Wemekamp, Oude Vriezenveenseweg, Almelo

5 juni 1942

Lieve Dini

Wees rein als de bloemen der lente schoon is het beeld uwer jeugd. Maar het schoonste wat een meisje kan sieren Is eenvoud, zachtheid en Deugd. – Ter herinnering van uw liefhebbende moeder, Almelo

9 juni 1942, Beste Dini

Zo schoon als de morgen; Zo lief als de dag, Zo stil als de avond, Met vriendelijk gelach, Zo zuiver als de onschuld, Zo blij wel te moe. Lacht altijd de liefde, En vriendschap u toe. Ter herinnering, aan je liefhebbende broer, Dinant

(vorige en volgende waren omgedraaid)
Almelo 26 juni 1942

Beste Dini,

De vogels kwelen en zingen hun lied. Zij zingen zo blij, Vergeet mij niet. Doe ook als de vogels, Zing in het verschit, Maar vergeet dan je vader niet. – ter herinnering, van uw liefhebbende vader, G. J. Wemekamp, Oude Vriezenveenseweg 16, Almelo

26 juli 1942

Lieve Dini

Een albumvers daar hoort zo bij, Vergeet mij niet, en denk aan mij. Maar het zou teveel uw hersens krengen, Zo iedere dag aan mij te denken. Daarom Dini zeg ik vrij, Denk om den andere dag aan mij. – Ter herinnering aan je nichtje Dieni Annink

Lieve Dini

Er staat verscholen, tussen het riet, Een aardig bloempje en (?) vergeetmijniet.

Ter herinnering aan je vriendinnetje Elly Wessels

Den 14 januari 1944

Beste Dini,

Onder beuken, onder linden, Zult ge een klein bloempje vinden. Dat u toeroept in het verschiet, Dini lief, vergeet mij niet. – ter herinnering aan je schoolvriendinnetje Leidi Veldhuis

Lieve Dini,

Wie in zijn jeugd het pad der deugd, Heeft ingeslagen, En het goede doet wacht welgemoed, Zijn oude dagen, – ter herinnering aan Tante Dientje

Lieve Dini

Onder beuken, onder Linden, Zul je een klein bloempje vinden. Dat u toeroept in het verschiet, Dini lief, vergeet mij niet. – ter herinnering aan je nichtje Gerda Annink

Almelo 1 september 1942

Lieve Dini

Rozen bloeien, lieve Dini. Op het pad dat wij betreden. Naar een roosje zonder doornen. Vindt men nergens hier beneden. Ik wens je vele schone bloemen. Veel geluk op het levenspad. Dat, dat pad je heen moogt voeren. Naar de schone hemelstad. Moge God je dan geleiden. Op een weg naar vreugd en smart. En je van het juk bevrijden. Dat je vaak drukt op het hart. – Dit is de wens van je vriend, Hendrik van der Vegte, Nieuwstraat 182, Almelo

1 september 1942

Lieve Dini

Gij gaf mij uw album, Zo lief en Zo schoon. Vol rozen en bloemen, Sierlijk en mooi. Ik heb ook een klein bloempje, Op een blaadje gezet. En een klein meisje daarnaast gezet. – Ter herinnering aan uw neefje Dientje Wild

1 september 1942

Lieve Dini

Vriendelijke lachjes, schone bloemen. Schenk ik u zolang ik leef. Kunt gij mij iets beters noemen. Het is het beste wat ik geef. – ter herinnering aan uw tante Dina

Almelo den 2 september 1942

Beste lieve Dini

Als ik een dichtersgeest bezat dan had ik op dit albumblad Een mooi gedicht geschreven. Maar nu ik deze gave mis, Wens ik u wat nog beter is. Een lang en gelukkig leven. – ter herinnering aan uw Ome Wila

Almelo 1 september 1942

Maar dat wens ik u van ganse hart, Ontvang veel vreugde en weinig smart. – Ter herinnering aan uw neef, Gerrit Wila
(groen, onleesbaar)

22 september 1942,

Lieve Dini

Lustig en vrolijk en Vrij van verdriet, Pluk rozen op aarde en Dini, vergeet mij niet. – Ter herinnering aan uw tante Gees

Almelo 22 september 1942

Beste Dini

Weinig letters heb ik nodig. Om u mijn wens te bien. Meer dan vijf zijn overbodig. Dat zal ik u laten zien. Kleine woord geluk alleen. Dat is juist wat ik meen. – Ter herinnering aan uw Oom Hendrik Tijhof.

Almelo 20 december 1942

Beste Dini,

Tevreden zijn, dat is een gunst, Tevreden schrijven is een kunst. Tevreden worden een geluk, Het blijven is een meesterstuk – ter herinnering aan je nichtje Ali Meulenbelt

Almelo 6 juni 1943

Beste Dini, Gevraagd mij of ik in uw boekje Een versje neer wil schrijven. Omdat bij het zien daarvan Mij gij kunt gedachtig blijven. Welnu ik voldoe aan uw verzoek, Maar gaarne zou ik weten, of gij ook zonder verzenboek Mij nimmer zult vergeten. – Ter herinnering aan je neef, Henk Meulenbelt

Almelo, 20 december 1942

Beste Dini, Als ge in stille eenzaamheid, Uw album eens doorbladert, En dan zo menig vriendin of vriend, In het boekje hebt vergaderd, Als dan uw oog in het ronde ziet. Wie van hun rust in het graf, Vergeet dan ook deze schrijfster niet, Die u dit versje gaf, – ter herinnering aan je nichtje Dientje Meulenbelt

Beste Dini, Wel foei, een foudje op dit blad, En bovendien nog wat geklad. Jazeker, lieve beste meid, Dat deed ik uit bedachtzaamheid. Omdat je onder alle familie en vriendinnen Je tante het eerste zult vinden – Ter herinnering aan je tante Leida

Almelo, 19 februari 1943

Beste Dini, Pluk rozen op aarde, Doe dit zonder smart, Plaats dit in uw album, Voor mij in het hart. Want rozen verwelken En bloemen vergaan, Maar onze vriendchap Blijft eeuwig bestaan – ter herinnering van je vriendinnetje Jannie Scheffer. * Hond, kat, poes, Dini is een snoes.

19 januari 1944

Lieve Dini, Een paar opene ogen, Een hartje van goud, Een zuiver geweten, zorg dat je het houdt. – Je vriendinnetje Henny Naarding

4 maart 1944

Lieve Dini

Wij zijn beiden nog maar klein, Weten van geen zorgen, Op het moet zijn op tijd naar school, En een les voor morgen, Heb altijd zo weinig leed, Dat is het beste wat ik weet – ter herinnering aan Ali Beverdam

5 maart 1944, Lieve Dini, Wees braaf lieve Dini, In lief en leed, En eerlijk tot aan het graf, En wijs geen enkel vinger breed, Van Gods geboden af, Dan zal uw weg met doorn bekroond, Eens over rozen gaan, En als de dood zijn zeis dan zwaait, Ziet onbevreesd hem aan, – Freek Beverdam
Almelo 9 maart 1944

Beste Dini, Vroeg uit de veren, Nimmer te laat, IJverig lezen, Luisteren naar raad. Altijd eerst denken, Vroeg wer naar bed, Dat zal je schenken: Voordeel en pret. – ter herinnering aan Lies Bruinsma

Almelo 21 mei 1945

Lieve Dini, Bij al die wensen in uw album. Voeg ik er ook nog één. Dat gij op deze aard moogt leven, Steeds gelukkig en tevreeën. Rijken zegen op uw wegen, Weinig rampen, weinig druk. Moog de goede God u geven, Altijd voorspoed en geluk. En als gij in latere dagen, Op uw album blaadje ziet. Wil de schrijfster steeds gedenken, Want ook zij vergeet u niet. – Ter herinnering aan Dini van der Maar

***

Bruin Poesie boekje

Beste Dini

Wees steeds een zonnestraaltje. Voor allen die Gij ontmoet. Ga opgewekt door het leven. Dan hebt Gij het zelf ook goed. – Ter herinnering aan Anneke Timmer

* Ik ben de datum vergeten want de muizen hebben de kalender opgegeten.

***

Almelo 11 januari 1946

Lieve Dini

Ik wens je al wat wenselijk is. Een mannetje dat ordentelijk is. Niet te groot, niet te klein. Maar precies goed voor jou zal zijn. – Je vriendin A. Blöme

* 30 mei is de dag die je nooit vergeten mag.

***

Toch wil ik in uw album staan, Al moet ik er dwars door hene gaan. – Je vriendin, Elly Wessels

***

Almelo, 17 januari 1946

Beste Dini,

Ik zag een aardig roosje, ik plukte het voor jou, opdat je na een poosje, Nog aan mij denken zou, – Ter herinnering aan je schoolvriendinnetje, Zusje van de Kolk

***

25 november, het is wel voorbarig, Maar op die dag dan ben ik jarig.

Hond kat poes, Dini is een snoes.

Blauwe ogen, rode mond, Lieve Dini, blijf gezond.

***

Almelo 20 januari 1946

Lieve Dini,

Ik lag in mijn bedje en sliep. Toen kwam er een engel, die riep, Hetty je moet ontwaken. Om een ruiker voor Dini te maken. – Ter herinnering aan je schoolvriendin (onleesbaar)

***

Almelo 21 januari 1946

Dini, Dini wat heb ik een pret nu ik mijn naam in je album zet. De plaatjes gekregen de woorden geleend maar toch is alles van harte gemeend. Nu nog een heilwens die dient tot besluit mijn allerbest mensen mijn versje is uit. – Ter herinnering aan Sandra Hedeman Joosten

***

Almelo 29 januari 1946

Lieve Dini

Twee blauwe ogen, Lachende mond. Blozende wangen, Fris en gezond. Lief en eenvoudig, Keurig en net, Dat lijkt welsprekend Op Dini’s portret. – Je schoolvriendinnetje Ansje Zuur

***

Lieve Dini

Wees teer als een roosje, Wees vlijtig als een bij. Wees een steun voor je moeder. Maak je vader altijd blij. – Ter herinnering aan je nichtje Gini.

***

Almelo 27 maart 1946

Lieve Dini

Wees een zonnetje voor iedereen, Vriendelijk, vrolijk en oprecht. Ik hoop dat dan voor jou in het leven Heel veel goeds is weggelegd. – Ter herinnering aan juffrouw Annevelink

***

30 april 1946

Beste Dini

Daar alleen kan liefde wonen. Daar alleen is het leven goed, Waar men blij en ongedwongen, Alles voor elkander doet – Ter herinnering aan Marijke Vos

***

Almelo 13 mei 1946

Beste Dini

Laat je lichtje schijnen, Helder in het rond, Laat het vriendelijk stralen, Waar je droefheid vond. Laat het blijde flikkeren, Waar men schertst of lacht, Krachtig, moedig branden, Waar het lot je bracht. – Je schoolvriendinnetje Gerbrig Vos

***

De steen is vierkant, de aarde is rond, Lieve Dini, Blijf gezond.

Almelo 20 maart 1957

Lieve Dini

Wel foei een vouwtje in dit blad. En bovendien nog vastgeplakt. Welnu mijn beste meid, Het is maar voor de aardigheid. Omdat je tussen al je vrienden, Het mijne het eerst terug zult vinden. – Je achternichtje Jitske van de Vegte

whore at the bar