Bestaat God?

Jazeker… Jezus Christus noemt keer op keer zijn vader in de hemel. Tijdens zijn doop in de Jordaan klinkt de stem uit de hemel, “dit is mijn geliefde zoon” – Mattheüs 3:17; Lucas 3:22; voorzegd in Jesaja 42:1. De stem van God horen we ook in Johannes 12:28, Mattheüs 17:7, Lucas 9:35, 2 Petrus 1:17, Johannes 1:32. En Jezus wordt na een vreselijke marteldood twee dagen later, op de derde dag uit de dood opgewekt. De conclusie is duidelijk: de almachtige God bestaat en hij is onze Vader in de hemel die zowel goed als kwaad op ons afstuurt, Jesaja 45:7.

Salvation of All

I believe that Jesus died for all our sins and that He had resurrected from the death after two days. Based on this ALL people will be saved but only in a different rank. Unbelievers will be saved after their resurrection and judgement. God will save all mankind (1 Timothy 2:4-6) and God is in fact the Saviour of all mankind (1 Timothy 4:10,11). All mankind will have their lives justified and will be made righteous (Romans 5:18,19) and will be made alive beyond the reach of death, subjected to Christ and then God will be All in all mankind (1 Corinthians 15:22-28). Very likely even the animals including our pets will be saved. They were in the majority in Noah’s Ark. For more information about the salvation of all I refer to the website martinzender.com. As a Paulinian christian I believe in the snatching away, 1 Thessalonians 4:14-17. It is far beyond my grasp but still I believe that I will be transformed in a glimp of a second after which I will be snatched away to the clouds where Jesus is waiting for me. Again, this is beyond Scifi, but my faith requests it that I believe this. See Alexander Thomson’s article Whence Eternity, >>>>
Which faith will save you? >>>>

 

Alverzoening

Deze website preekt alverzoening, een woord dat in Kolossenzen 1:20 staat. We zien elkaar allemaal weer! Dat is de echte boodschap van de Bijbel (1 Timotheüs 4:10). Ook de dieren zien we terug (Psalm 36:6, Romeinen 8:21). Niet in een hiernamaals zien we elkaar weer maar na onze opstandingen uit de dood. >>>> Iedereen wordt gered, ook de ongelovigen, echter alleen door het kruis van de opgestane christus zoals we in Kolossenzen 1:20 lezen. >>>. Zie ook de basis van het evangelie >>>

Het woord “hel” was een foute vertaling van Gehenna dat het Hinnomdal bij Jeruzalem is. Het woord “eeuwig” was een foute vertaling van het woord olam/aion dat een periode aanduidt.

Ik opereer in de geest van de Bereërs (Handelingen 17). De wereld heeft geen belang bij opwekkers, Trotskisten of anarchisten maar des temeer bij Bereërs die de geschriften kritisch onderzoeken. Voor meer informatie noem ik dit boek of de Engelse tekst. Over dood en opstanding: http://www.bijbelsdenken.eu/Manussen6.pdf
Welk geloof zal u redden? >>>>

In 1 Thess.4:14 staat niet dat je gered wordt als je gelooft dat Jezus > opstond uit de dood. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar daar staat > dat in ieder geval niet. Het woord ‘gered’ komt in die tekst niet voor. > In dat vers gaat het erover dat de ontslapenen (vers 13) net zo zullen > opstaan als Jezus stierf en opstond (vers 14). Wanneer? Bij de > wegrukking (vers 16-17). > > In Rom.10:9 staan twee dingen genoemd, maar het gaat niet over twee > verschillende dingen. Wie gelooft met het hart (van binnen), spreekt > daar ook over, het komt naar buiten (via de mond). > > Hoe maak jij voor jezelf onderscheid tussen wat je ‘met het hart > gelooft’ en wat je ‘met het verstand’ gelooft? Voor mij bestaat dat > verschil helemaal niet. Het is allebei binnenkant. Het één gaat samen > met het ander. Als je ‘met het hart’ meer de gevoelsmatige kant van het > verhaal bedoelt, is dat sowieso iets dat per persoon sterk verschilt. > > Wat kunnen wij ons voorstellen bij het gericht van de grote witte troon? > De waarheid gaat daar aan het licht komen en alles wordt rechtgezet. Ik > kijk er naar uit. Alles wat krom is, zal worden rechtgezet. Als wij > gelovigen zijn, delen wij in de positie van Christus. Dat betekent dat > we bij dat gericht aan Zijn kant staan. Dan mogen wij daar als gelovigen > nog een taak in hebben ook dat God alles gaat rechtzetten. > > Eerlijk gezegd krijg ik uit je berichtje het idee dat je verstand je > voor de gek houdt en onderscheid wil maken in dingen waarin geen > onderscheid is. Dank God dat Hij je verstand gegeven heeft en Hij je > overtuigd heeft. Ik ben zelf ook meer een denker dan dat ik ‘uit mijn > hart’ leef, geloof, beslissingen neem, enz. Je bent wie je bent, omdat > God je zo gemaakt heeft. Dus het is goed zo. Dank Hem daarvoor! > > Ik hoop dat ik je vragen een beetje beantwoord heb. > > groet en zegen, > Gerard Oudijn

>>

In het Nieuwe Testament wordt een nog veel korter antwoord gegeven op de vraag wat een mens moet doen om gered te worden. Toen de cipier in Filippi aan Paulus en Barnabas vroeg: “Heren, wat moet ik doen om behouden te worden?”, kreeg hij het antwoord: “Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis” (Hand.16:30-31). Maar dat antwoord betekent beslist NIET, dat wie bepaalde feiten betreffende Christus voor waar houdt, dankzij die feitenkennis wordt behouden. In Rom.10:9 staat, dat “als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt, u behouden zult worden”. Ook dat betekent niet, dat wie het zinnetje: “Jezus is Heer” tijdens een kerkdienst nazegt en het als een historisch feit beschouwt dat Hij op een bepaalde datum en tijd is opgestaan, door dit te zeggen en te weten wordt behouden.

“Geloof in de Heer Jezus” wil zeggen: Stel uw vertrouwen op Hem, laat Hem uw verdere leven besturen, dien en volg Hem. “Met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt” wil zeggen: op Hem vertrouwen als de levende Heer, die altijd leeft om ons bij te staan, te leiden en voor ons te pleiten. De Enige die nu al een onvergankelijk en blijvend leven bezit. Feitenkennis alleen is niet genoeg: “U gelooft dat God één is? Daar doet u goed aan; de demonen geloven dat ook en zij sidderen” (Jak.2:19). Bijbels geloof houdt naast feitenkennis ook in: God en Zijn Messias liefhebben en vertrouwen. Demonen hebben kennis van de feiten, maar ze hebben God niet lief en ze vertrouwen Hem niet.

De waarheid in Jezus is: dat we de oude (d.w.z. antieke, aftandse, versleten) mens afleggen en de nieuwe (d.w.z. frisse, jonge) mens aandoen (Efe.4:21-24). Ons huidige bestaan is nog maar een beperkte demoversie van het echte, blijvende, volmaakte en onvergankelijke leven dat ons in de toekomst wacht. Onze Heiland Christus Jezus doet de dood te niet en brengt leven en onvergankelijkheid (d.w.z onvergankelijk leven) aan het licht (2 Tim.1:10). Als dát geen goed nieuws is! Want afschaffing van de dood betekent dat de doodstoestand uiteindelijk niet meer zal bestaan en uiteindelijk niemand in de dood zal blijven (noch in de eerste, noch in de tweede). Zodat er zelfs voor de allerergste en meest verstokte zondaar hoop is.

We mogen weten dat Jezus de “Heiland (of: Redder) van de wereld is” (Joh.4:42). Maar van wat er allemaal noodzakelijk is om een hele wereld te redden hebben we geen flauw benul. We weten zelfs niet wat er nodig is om onze buurman of collega te redden. We kunnen alleen maar van de enige Redder getuigen. Voor velen is het oordeel van de grote witte troon blijkbaar noodzakelijk. Een oordeel is per definitie een gebeurtenis waarbij een rechter dingen recht zet. Het is geweldig goed nieuws dat God de dingen niet krom en het kwaad niet ongestraft laat, maar dat Hij recht zal doen en alles recht zal maken. Persoonlijk zou ik oneindig veel liever door God gestraft dan door Gods tegenstander beloond willen worden, want met Zijn straffen heeft God een liefdevol doel. En dan die wachttijd van duizenden jaren… wat doet die tijd er toe als de betrokkenen zich van het interval totaal niet bewust zijn? In hun beleving zal het onvergankelijke leven onmiddellijk volgen op het oordeel van de grote witte troon dat (voor sommigen, niet voor allen) leidde tot een verwijzing naar de vuurpoel (geen plaats van pijniging, maar de tweede dood). We hebben de verzekering, dat God “elke traan van de ogen van de mensen zal afwissen, en de dood niet meer zal zijn” (Openb.21:3-4). In dat licht moeten ook Zijn oordelen worden bezien. Ons advies is: Praat en redeneer niet over God, maar spreek met Hem en luister naar Hem.

Rood Goud

De titel van deze website, het “Rode Goud van Parvaïm” gaat over de kleur van het rode goud uit Parvaïm. Niemand weet exact waar Parvaïm lag. Ik houd het op de stad Sippar aan de Eufraat. Of misschien was Parvaim een andere naam voor Ofir, aka Opis/Ctesiphon aan de Tigris waar goud gezuiverd werd.

 

Waarom moest Christus sterven?

Jezus betaalde de prijs aan de dood door te sterven. Het sterven zelf was de prijs. Hij betaalde de prijs niet aan God maar voor God. Hij betaalde geen schuld aan God maar kocht ons vrij van de zonde en de dood. Zijn sterven was een losprijs. Hij stierf voor onze zonden, niet voor de straf op onze zonden. Hij bevrijdde ons door uit de dood op te staan. Door de opstanding bracht Hij nieuw leven. God eiste niet het bloed van Zijn Zoon maar bewees ons genade door de opstanding. De kruisdood was geen offer ter genoegdoening maar een moord die door mensen begaan was. De opstanding was het offer. Meer:
Deel 1
* Deel 2 * Deel 3 * Deel 4 * Deel 5 * Deel 6 * Studies van Arthur Percy Adams hierover: >>>>

Klassieker: Adolph Ernest Knoch: Het Geheim van het Evangelie >>>
En een artikel van Ans Bouman over de twee harige geitenbokken, (Lees meer)

It is like Jesus hanging dying on the cross and at the same time dealing with death while death is at work in Him for the sake of new life

Aionen

Een sleutelwoord in de Bijbel is het Griekse woord “aion” (Hebreeuws “olam”). Een aion is een lange periode. De Bijbel kent waarschijnlijk vijf van zulke perioden die als panelen naast elkaar staan (Efeziërs 3:9, 11). Helena Maria Keizer schreef haar boek over het Griekse woord aion dat op een betekenisvolle tijd duidt en met het Hebreeuwse woord “olam” overeenstemt. Life Time Entirety

Polarisatie versus diversiteit

Anno 2019 is er veel te doen over polarisatie en diversiteit. Echte samenhang kan alleen vanuit een brandpunt ontstaan. Dit brandpunt is de opgestane christus. In Hem krijgt alles samenhang (Kolossenzen 1:16-17; Johannes 1:1-3; Romeinen 11:36; 1 Korinthe 8:6; 15:27-28; Kolossenzen 1:16-17; 1:20; Hebreeën 1:3; 2:8; Efeze 4:8-10 en Openbaring 4:11). In Romeinen 16 staat een voorbeeld van een diverse oecumene die totaal anders gedefinieerd werd dan wat wij onder diversiteit verstaan.

Lotsbezit

Kan iemand zijn bestemming in Christus verliezen? Nee, maar uit zijn gedrag kan wel blijken dat iemand nooit in christus geweest is. Dit is overigens een zeer tricky studie.   >>>>

Verzoening door Voldoening?

Wat was precies het offer van Golgotha?  >>>

Eindtijd

Tenslotte is de Eindtijd aanstaande. Ene Dionysius Exiguus knoeide met onze jaartelling waardoor we dertig jaar voorlopen op de Bijbelse tijdslijn. Diverse typologieën in de Bijbel wijzen erop dat Jezus 2000 jaar na Zijn opstanding terugkeert. Die termijn is nagenoeg om. Uitleg hierover vindt u hier. Wederkomst van Jezus op de Derde Dag: >>>

Flavius Jospehus zegt:

“Wat ik nu schrijf lijkt op een losgeslagen fantasie maar dan wel een hele vreemde. Ware het niet dat het gebeurde door diverse getuigen is waargenomen en ware het niet dat er verdere gebeurtenissen op volgden…”

“Ten eerste was er opvallende ster boven de stad die de verschijning had van een zwaard. En er was een komeet die een heel jaar zichtbaar bleef.”

“Een week voor Pasen in het jaar 66 scheen er om 3 uur ’s ochtends, 30 minuten lang een groot licht over het altaar. Daarna verdween het.”

“Gedurende Pasen gingen de enorme deuren van de oostelijke poorten van Nicanor uit zichzelf open.”

“Tijdens Pinksteren, voor zonsondergang werden en aan de hemel tussen de wolken triomfwagens en troepen soldaten gezien, compleet met uitrusting en later ook rond de steden. Toen de priesters die nacht op pinksteren de tempel binnen gingen, voelden ze een heftig schudden van de tempel en hoorden ze veel lawaai. Daarna hoorden ze een grote menigte luidkeels roepen “laten we weggaan van hier.”

Zowel Josephus als rabbi Jonathan waren hier getuige van.

Atlantis versus de Bijbel

De echte botsing der beschavingen vond krap tweeduizend jaar geleden plaats op de Areopagus – de Heuvel van Mars – in Athene, toen de apostel Paulus er het evangelie verkondigde. De gebeurtenis was een confrontatie tussen Jeruzalem en Athene. Of beter gezegd: tussen Atlantis en de Bijbel. Zie deze studie

Dan is er deze historische toespraak van Rich Nathan over de val van Rome en 9/11:  >>>

“I would celebrate with any woman her receipt of the knowledge that she is worthy of men’s fantasies” – ZWTF 6, issue 29, p. 156

It is like Jesus hanging dying on the cross and at the same time dealing with death while death is at work in Him for the sake of new life

Leon Elshout is een autodidactische Bijbelstudent en opereert in de geest van de Bereërs die in Handelingen 17 worden genoemd. mail: aurichalcum2018 (at) protonmail.com

Scripture4all
GoedBericht
Unsearchable Riches
Martin Zender
Bijbels Denken
Evangelie Om Niet
Gerhard Kringe
What is Sin?
SonicChrist
Bijbelse Chronologie
Christ Event
Appendices Companion Bible
Inperspectief
Gezonde Woorden
Het BesteNieuws
Pronk Stukjes
Money & Power
Sir Robert Anderson
Charles Welch
Andrew Jukes
Rinus Kiel
Barry Setterfield
Sigrid von Kanitz
Concordante Publicaties
Helena Maria Keizer, Life, Time, Entirity
Reddit Forum
What is a Believer?
Herald of God’s Grace
Goedbericht, Openbaring
Bankruptcy of the church [Read more]
What does it mean if Jesus had died for our sins? [Read more]
Jezus verloste ons niet van de straf voor onze zonden maar van onze zonden zelf [lees meer][lees meer][lees meer]
Alexander Thomson, How Eternity Slipped in? [Read more]
Is Valiant Thor the coming Antichrist? [Read more]
Uitgeverij Evangelie om Niet [Lees meer]
Geschikt voor in Huis [Kijk hier]
Da-ath
Dezeventigboeken.n
Paige-Patrick, DJ. Samuels, Doctrine of the Eons 

German

http://biblischelehre.de/
https://www.konkordanterverlag.de/

Terugkeer van Jezus

Lezing 1

Volgorde van het Nieuwe Testament

Door uitgeverij Everread.nl (Wijk bij Duurstede)

Jaar – Bijbelpassage
Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes
29-45       Handelingen: 1:1-11:30
45            Jacobus
45-46       Handelingen 12:1-23
46            Judas
46-53       Handelingen 12:24-18:17
53            1 Thessalonicenzen
53            1 Thessalonicenzen
53            Hebreeën
53-56       Handelingen 18:18-28
56            1 Johannes
56            2 Johannes
56            3 Johannes
56-57       Handelingen 19:1-40
57            1 Korinthe
57            Handelingen 20:1-12
57            2 Korinthe
57            Galaten
58            Romeinen
58-60       Handelingen 20:13-25:27
60            1 Petrus
60            2 Petrus
60-62       Handelingen 26:1-28:31
62            Efeze
62            Kolossenzen
62            Filemon
62            Filippenzen
67            1 Timotheüs
67            Titus
68            2 Timotheüs  (Openbaring)

Waarom zijn wij op aarde?