RED GOLD OF PARVAIM – 2 CHRONICLES 3:6

ATLANTIS IN THE BIBLE
The case for Revelation 17-18; Endtimes Babylon (Al Hillah)

Atlantis is theologie, GEEN Archeologie

In 410 na christus werd Rome overmeesterd door het leger van Alaric. Gods antwoord was het boek Van De Stad van God, – De Civitate Dei – van Aurelius Augustinus. Dit boek zou het christendom nieuw leven in blazen. [Kijk hier]. Ik probeer hetzelfde te doen met mijn gratis online boek, Atlantis in de Bijbel [Lees hier].

De Griekse filosoof Plato schreef het Atlantisverhaal in de Dialogen Timaios en Kritias. Plato had grote invloed op onze hedendaagse filosofie. Daarom kunnen we Atlantis niet zomaar negeren of het afdoen als een mythisch onzinverhaal. Maar als de Bijbel gelijk heeft hoe zit het dan met het gelijk van Plato? In mijn baanbrekende boek ga ik systematisch te werk waarbij ik de verhaallijnen van Atlantis en Athene in een tabel plaats. Met de Bijbel erbij snijdt Atlantis steeds meer hout als de theologische invalshoek uit de verf komt.  [Lees hier].

Het lijkt wel of Atlantis een omgekeerde volgorde van de Bijbelse opbouw volgt. Het woord aion in Efeze 3:9, 11 is hierbij van belang. Een aion is een afgebakende periode en de Bijbel kent er vijf, elk met een eigen ordening. In welke aion bestond Atlantis wel of niet? Na een doodlopend spoor van een zoektocht naar een fysiek eiland Atlantis dat nergens in de Bijbel te bekennen was – Tarsis bleek Engeland te zijn – kwam ik ingewikkelde theologie op het spoor die rond het woord tsafon in Jeremia 1:13 danst. In Psalm 48:2 betekent Tsafon “noorden” terwijl in Jeremia 46:10 het noorden Babylon is, gezien vanaf Jeruzalem. De legers van Babylon vielen Jeruzalem vanuit het noorden aan, vandaar. Tsafon krijgt dan een nieuwe betekenis die van zonsopgang – Babylon – via het middaguur, de Sfinx, alias Baal Tsafon in Exodus 14:2 – naar de zonsondergang aan de horizon leidt, precies waar Atlantis lag. En waar Osiris de heerser van het dodenrijk was. Ook de Griekse onderwereld lag hier. Dit was geen fysiek eiland maar een dodenrijk met een levend hiernamaals. Plato noemde behalve Saïs in Egypte alleen de zonsondergangdimensie terwijl ik in mijn boek de zonsopgangdimensie uitdiep. In de Bijbel was het Babylon van Nebuchanedzar het eerste heidense wereldrijk. Je zou zeggen dat Atlantis dus niet eerder kon bestaan.

Volgens Plato was Atlantis groter dan Libië en Klein Azië samen. Wist Plato überhaupt hoe groot Libië was? En hoeveel groter was Atlantis dan? Een wereldrijk van een dergelijke omvang correspondeert met het Vierde Rijk van de Eindtijd dat in Daniël 7:19 en 7:23 genoemd werd en Babylon als hoofdstad heeft. Een dergelijk Eindrijk in het Midden Oosten met een herbouwd Babylon aan de Eufraat waarover we in Zacharia 5:11 lezen maakt van Atlantis een religieus geheel dat ik Atlantislam noem. Pas als we snappen dat Atlantis in tijd en plaats gespiegeld was en met de aionen meeliftte, dan verliest het mysterie haar glans. Centraal in iedere beschouwing over Atlantis moet de wetenschap zijn dat de koningen van Atlantis afstammelingen waren van Poseidon. In de Bijbel was hij de afgod Dagon in 1 Samuël 5 en Rechters 16 terwijl Athena, de afgod Astarte was in 1 Koningen 11:5. De koningen van Atlantis waren net als de helden van Troje geen mensen. Atlantis was blijkbaar niet zomaar een eiland als het überhaupt een eiland was. In het Vierde Eindrijk in Daniël 7 past Atlantis veel beter. In Openbaring 17 lezen we dat Eindtijd Babylon aan de Eufraat – thans Al-Hillah – een woestijnstad is maar verbonden via de Eufraat midden in zee ligt en zelfs de koningin van alle wereldzeeën is. In Openbaring 18:23 lezen we over de ondergang van Babylon alsof het over Atlantis gaat. Zo zien we dat het idee van ruïnes op de zeebodem niets met de feiten achter het Atlantis verhaal te maken heeft.

Afgaande op Openbaring 18 is de focus van mijn boek eerder gericht op het einde van het wereldkapitalisme dat met de ondergang van Babylon aan de Eufraat sneuvelt. Satan had hier heel handig een vervalsing van gemaakt door de ondergang van Babylon naar een verleden te spiegelen waar een fictief eiland Atlantis buiten de God van de Bijbel om ten onder ging. Zo werd de God van de Bijbel onttroond van zijn almacht. Atlantis is hiermee misschien wel het eerste klassieke Griekse antisemitische verhaal waarin zoveel Bijbelse imitaties verwerkt zijn zonder Jeruzalem te noemen. Achter deze hele ingewikkelde puzzel zat vast en zeker de Python Geest in Handelingen 16 die in de toekomst kon kijken, Plato’s voorstellingsvermogen corrumpeerde en de Bijbelse ordening door elkaar gooide. Vermomde deze Python Geest zich als de zoveelste afgod die zich Akademos noemde en aan wie Plato zijn Academie wijdde? Dan snappen we de hele demonische inslag van het Atlantis Epos en wellicht van de hele Westerse filosofie die in Academische broedplaatsen voortbouwen op het gedachtegoed van Plato en Aristoteles. Dat Atlantis buiten de wereld van de Bijbel het licht zag, maakt de Bijbelse inslag juist aannemelijk. Had Plato zijn Atlantis epos op de voorzeggingen in Daniël 7:19 en 7:23 gebaseerd dan was het niet duidelijk geweest waarom Atlantis in een grijs verleden in het westen bestond. Onderzoekers zagen dan de invloed van de Python Geest over het hoofd die de voorzeggingen in Daniel in tijd en plaats omkeerden. Net zoals Plato’s beruchte Grot een beeld van de Onderwereld was. 

En als Tarsis in Ezechiël 38:13 inderdaad Engeland is dan was de Straat van Gibraltar wel degelijk bevaarbaar in tegenstelling tot wat Plato claimde. Volgens hem was de zeestraat geblokkeerd door de modder van Atlantis. De profeet Jona wilde naar Tarsis vluchten. Hij ging vanaf Jaffo westwaarts. Een andere bekende Atlantis expressie is de kaart van Athanasius Kircher. Wie goed oplet ziet dat Atlantis de vorm van een harp heeft, Psalm 49:4. In mijn boek leg ik uit waar dit mee te maken heeft. Ewald Engelen schreef in zijn boek “Ontwaakt” al over de misleiding van het neoliberalisme. Monya A. Stubbs schreef in haar boek over Romeinen 13:11 waarin al voor de Pax Romana werd gewaarschuwd. Het kapitalisme kunnen we niet zomaar vervangen door socialisme. Een joekel van een aardbeving in Openbaring 16:18 gaat de oude wereldorde van deze aion wegvagen. Dit was tevens de aardbeving die in Kritias 108 Atlantis van de kaart veegde. Het kapitalisme gaat dan ook aan de Eufraat sneuvelen en nergens anders. Niet het socialisme maar Jezus gaat ons van Mammon verlossen. 

Beeldenstorm op Mars

In mijn boek maak ik een zijsprong naar Mars dat volgens de foto’s van Nasa/JPL bezaaid is met kapotte beelden. Dit riekt naar een beeldenstorm, temeer er ook beelden van Zeus opduiken. In Exodus 14:2 was hij Baal Tsafon. Dit alles riekt naar religie. Wat gebeurde er op Mars, welke ramp voltrok zich en waar is de vermeende vijand nu?

Nog dit… Als ik zwak ben, ben ik sterk, 2 Korinthe 12:10
2 Kor. 12:10 is een feit en geen theorie. Als objectieve waarheid werkt deze. Als je zwak bent, ben je sterk. Als ik het niet meer zie zitten of geen geld meer heb, herinner ik me deze waarheid. Als ik dat doe, voel ik de schok van die uitspraak. Zwakheid als kracht is zo tegengesteld aan hoe de wereld werkt. Probeer op zo’n moment te beseffen, “dikke koe, ik ben juist sterk hierdoor, door mijn gesputter en geklaag.” Inderdaad is dit een schok om te realiseren. Dat zwakte daadwerkelijk kracht is, is werkelijk verbazingwekkend.

ENGLISH

Atlantis is theology, NOT archaeology 

In 410 AD Rome, the City of Man, was destroyed by the army of Alaric. God’s response to this was the publication of the book De Civitate Dei written by Aurelius Augustine. This book gave a boost to Christianity. [Watch here]. I’m trying to do the same with my free online classic “Atlantis in the Bible” [Read here]. 

In my book I look at Atlantis from a biblical perspective. Here I work systematically, placing the two storylines of Athens and Atlantis in a table. Then Plato’s whimsical story suddenly makes sense and we see what Atlantis really is. The feigned ruins on the seabed disappear and give way to a completely different story: the end of world capitalism on the Euphrates. I repeat: Atlantis has nothing to do with ruins on the seabed. Numerous searches on the seabed did not yield Atlantis, after which researchers started to scroll with Plato’s location, but strangely enough never with the time frame in which Atlantis went under. Other researchers did not understand the Biblical principle of the eons (Ephesians 3:9, 11) and lost track of the past. Only when we look at Atlantis through a theological lens, the many puzzle pieces fall into place and we see the logic in the story. Things make sense when we take the Bible and proceed systematically to identify Atlantis. [Read here].

Atlantis touches on a complex theology in which Biblical truths were mirrored in time and place from sunrise to sunset and from the Endtimes to a distant past. Plato mentioned only one dimension of a major “tsafon” system, namely the sunset dimension on the western horizon. In my book I reveal the other dimensions. The Atlantis mystery revolves around the mirroring principle in 1 Corinthians 13:12. At the moment we only know the mirrored figure of Atlantis which, according to Plato, lay on the western horizon in an elusive past. Another principle of the Atlantis mystery is the word Tsaphon in Jeremiah 1:13. The sunrise here is north and east at the same time. The armies from the east attacked Jerusalem from the north (Jeremiah 46:10). Another word is aion found in Ephesians 3:9, 11. An eon is a defined period that divides God’s plan of creation into fixed periods with their own order. In most Bibles, aion was mistranslated as eternal. If the word eternal was a wrong translation, then an eternal hell does not exist. In what eon did Atlantis exist or not exist? What role did the Python Spirit in Acts 16:16 play in this intricate and very deceptive theological puzzle? Did this Python Ghost disguise itself as yet another idol who called himself Akademos and to whom Plato dedicated his Academy? Then we understand the entire demonic slant of the Atlantis Epic and perhaps of the entire Western philosophy, which build on the ideas of Plato and Aristotle in Academic breeding grounds. The fact that Atlantis saw the light outside the world of the Bible makes the Biblical slant plausible. Had Plato based his Atlantis epic on the prophecies in Daniel 7:19 and 7:23, it would not have been clear why Atlantis existed in the west in the distant past. Researchers then overlooked the influence of the Python Spirit reversing the prophecies in Daniel in time and place. Just as Plato’s infamous Cave was a picture of the Underworld. 

And why is Athanasius Kircher’s Atlantis map shaped like a harp (Psalm 49:4)? A shot across the bow: The earthquake in Revelation 16:18 that destroyed End-time Babylon on the Euphrates is very similar to the earthquake in Kritias 108 that destroyed Atlantis. And Poseidon of Atlantis is none other than the idol Dagon in 1 Samuel 5.

The three pagan world empires, Babylon, Persia, and Greece, all had Babylon as their main city. Atlantis could not have existed before and had to have something to do with Babylon. In my book I explain that Tarshish in the End Times prophecy in Ezekiel 38:13 is not Andalusia but England. If the prophet Jonah tried to flee to England, it means that the Strait of Gibraltar was indeed navigable. While Plato claimed that this strait was unnavigable because of the mud of a sunken island of Atlantis. In the Athens storyline we read about the narrators of a great flood called Deucalion and Pyrrha. They landed on Mount Parnas in Greece which is thousands of miles away from Mount Ararat where Noah’s Ark landed. If these differences are noticeable, then we will think outside the box and take Jerusalem as the starting point for identifying Atlantis, not Athens. Very important: the heroes of Troy and the five twin kings of Atlantis were not humans but descendants of Zeus or Poseidon. Atlantis was therefore not just another island, if it was an island at all.In Kritias 108, Plato wrote that Atlantis was larger than Libya and Asia Minor combined. Did Plato even know how big Libya was? Atlantis of this size fits much better into the Fourth End Kingdom mentioned in Daniel 7:19 and 7:23 with Babylon as its capital. Only when we understand that Atlantis was mirrored from here in time and location to a distant past and the horizon in the west, the mystery loses its luster. Satan aka the Python Spirit in Acts 16 made a counterfeit story where Atlantis perished outside of the god of the Bible. In this way the god of the Bible lost his omnipotence and Atlantis became the first Greek anti-Semitic epic. Before we look for Atlantis, we will first determine what Atlantis was exactly. The chapters Revelation 17 and 18 sound very much like Atlantis and in 18:23 we see Atlantis sink into the sea. In 17:1-5 we read about the queen of all the world’s seas who was connected by the Euphrates in the desert. So the desert city of Babylon is theologically located in the middle of the sea. This also sounds a lot like Atlantis. Furthermore, there seems to be a dualism that runs through the Atlantis story. Such as the Pillars of Hercules (Gibraltar and the Monte Hecho) that faced each other like mirrors, the five twin kings and the storylines of Athena and Atlantis that intertwine in the epic. 

I believe the Exodus from Egypt went through the Nile Delta and not through the Gulf of Aqaba (Gary M. Matheny: Exodus). Reeds do not grow in salt water. Baal Tzaphon in Exodus 14:2 was the sphinx that marked the southern dimension of Tsaphon in Jeremiah 1:13. Baal Tsafon was also the Greek idol Zeus who was a key actor in the Atlantis story. A thousand years to the day, there was the exodus from Babylon, also on Passover. These details make the Bible unique. With the Exodus we are in the realm of the goddess Neith who was the alter ego of Athena of Atlantis. In the Bible she was Astarte, goddess of the Sidonians (Sidon, Lebanon), 1 Kings 11:5. So it is very legitimate to look for Atlantis in the Bible. Such research yields surprising results [Read here]. 

Iconoclasm on Mars, what happened? 

In my book, I make a detour to Mars where a post-apocalyptic civilization stares straight into the Mars Rover’s camera. How about that, and especially: in which god do they believe? All of Mars is littered with broken statues including statues of the Greek idol Zeus. As if a global iconoclasm was taking place on Mars. This smacks of religion. On some Nasa photos you can see monks, on another a gnome with an Egyptian Ankh cross. Indeed, Cairo was not only the starting point of the Exodus but also the city of Mars. And what the hell are Santa Claus and Black Pete doing all over the solar system, on Mars and Pluto? As if they reveal to us a dualistic principle, just like the Pillars of Hercules. [Read more].

GIRL, DANCING WITH OWLS, GALE CRATER

Dualism and Polarization

In my book I write about a dualistic principle that is embedded in the Atlantis story such as that of the Pillars of Hercules, the five twin kings and the two storylines of Athens and Atlantis. My suggestion is that this dualism has something to do with the polarization in Western society as we approach the End Times. On a large scale, it seems that this dualism plays across the entire solar system with Santa Claus and Black Pete that we encounter on Mars and Pluto and a Yin and Yang symbol on Iapetus. So Plato’s Atlantis story is worth studying.

Real Diversity

There is a lot of talk about diversity in the media. The discussion about this is anti-biblical. In Romans 16 we find an example of a diverse ecumenism. The first thing to notice is that this ecumenism was very small. Diversity doesn’t have to be something big. After the Flood, creation began with Noah’s three sons, Shem, Japheth, and Ham. In addition, ecumenism in Romans 16 consisted of a focal point that was the risen Christ. True diversity can only exist when death is conquered. In Colossians 1:16-17 we read again that all creation originated from a focus. This is very different from bringing all kinds of tribes together and running endless information campaigns about mutual acceptance. The diversity as promoted by our media is not diversity at all, but fragmentation or compartmentalization that is often supported by very expensive propaganda campaigns. The diversity of the media is a diversity that serves neoliberalism and lacks a focal point.

Salvation of All

I support the teaching of the Salvation of All, including the animals through the blood and resurrection of Christ and throughout the aions, 1 Colossians 1:20; 1 Timothy 4:10. In a thousand years we will all see each other again including our pets. Religion is man-centered, grace is God centered. I do not believe in an afterlife but in a physical resurrection from the dead of everyone. This claim makes the Bible unique. [Read more]

  • God gaf mij aionisch leven wat technisch gezien neerkomt op een eeuwig leven. Ik ga straks met de volgende generaties verder en tevens in de hemel aan het werk. Ik gun u hetzelfde. Dit is de bedoeling van deze website. Als u gelooft dat Jezus voor uw zonden stierf, wat technisch ook best een lastig verhaal is en als u gelooft dat Hij letterlijk uit de dood werd opgewekt dan bent u ook gered voor het aionisch leven. Gelooft u dit niet dan kunt u Christus vragen om uw ongeloof te hulp te komen.
  • It is like Jesus hanging dying on the cross and at the same time dealing with death while death is at work in Him for the sake of new life.

– Leon Elshout, NL, 24/1/2021, aurichalcum2018 (at) protonmail.com

Homework

Is there really a dualism in the Atlantis story; Babylon/Jerusalem?

Who is Valiant Thor? Is he the antichrist? Dr. Frank Stranges, a mysterious guy himself wrote a book about him [Read more]

Why are the Chinese waiting for the Americans to do a Disclosure on ufo’s/life on Mars?

How could the Viking Mission in 1976 spot a hologram of a Viking in the Cydonia region on Mars? {Read more]

How can there be catholic monks on Mars? In which God do the Martians believe?

De tijd is dichterbij dan u denkt!! [Lees meer]
Actueel: Dankzegging leidt tot Vreugde, danken we God te weinig dan worden we een stel chagrijnen.
En wie wil er nu een chagrijn worden? [Bestel hier]

Mijn plaats is niet te midden van deze ellende, u moet me uit deze omgeving weghalen; vandaag,
na veertien jaar van een dergelijk bestaan, eis ik luid mijn vrijheid op…

– Camille Claudel, Brief uit het Gesticht