Hoofdstuk 98 uit mijn boek, Atlantis in de Bijbel. Copyrights, leon elshout, januari 2020

 

Atlantis in Berlijn, Auschwitz en Hirosjima

Als we Atlantis in onze moderne tijd ergens moeten zoeken dan is het wel in Polen, om precies te zijn in een grauwe stad die Auschwitz heet. De stad ligt pakweg 65 kilometer onder Krakau. Ik bezocht de stad in december 2000 en erg inspirerend was het allemaal niet. Het is misschien toevallig dat de stad in de Poolse provincie Galicië ligt terwijl Spanje ook een provincie Galicië heeft die voorbij Gibraltar ligt. Sterker nog: Auschwitz schijnt in de uiterste westpunt van Galicië te liggen zoals de uiterste noordoost punt van Atlantis volgens Plato tegenover Gibraltar lag (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114). Na New York, London, Parijs en Jeruzalem is Auschwitz de bekendste plaats op aarde. En dit is niet te danken aan de 14de eeuwse Maria kerk die er staat. We weten allemaal wat er in Auschwitz gebeurd is. De joden kwamen hier in de jaren veertig collectief in de onverzadigbare Sheol terecht (Spreuken 27:20, Habakuk 2:5). Naarmate we de Eindtijd naderen is het een trend om de holocaust te ontkennen of deze te bagatelliseren. Maar de waarheid is dat er steeds nieuwe resten van concentratiekampen opduiken. Op 4 maart 2013 verscheen hierover een artikel in de Huffington Post. Nieuw onderzoek wees uit dat er ‘42.500 Nazi Ghettos, kampen’ in Europa waren geweest (Huffington Post, 2013). Hartmut Berghof, ‘directeur van het Duits-Historisch Instituut’ zei dat de getallen ‘simpelweg verbijsterend’ zijn (Berghof in Huffington Post, 2013, alinea 6).

Wat mij betreft is het een wonder dat er niet meer mensen vermoord waren. Filosofisch gezien is het een wonder dat niet iedereen vergast was, om het principe van de eeuwige hel erbij te halen. Deze 42.500 kampen resoneerden met de 40.000 paardenstallen van koning Salomo in 1 Koningen 4:26. De vele paarden en strijdwagens van Salomo waren God een doorn in het oog. Salomo vertrouwde blijkbaar op de kracht van paarden in plaats van op God. De 42.500 concentratiekampen resoneren ook met de vele strijdwagens van Atlantis (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 119) en met de vele tempels voor de vele afgoden van Atlantis (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117). Een dergelijke systematische verwoesting van het joodse volk duidde op een demonische beïnvloeding. Auschwitz was een echo van de verwoestende demonische machten die in Efeziërs 6:12 genoemd werden. Tegelijk was het kamp de Europese variant van het Hinnomdal bij Jeruzalem. Hier offerden de Joden hun kinderen aan Baäl-Moloch. In Auschwitz en de andere kampen werden de Joden zelf vernietigd. De rook van de ovens was een schaduw van de rook die in Openbaring 9:1-2 uit de Tartarus opstijgt. Over deze Tartarus gaan we het nog hebben. De rook van de ovens was ook een hint naar de Exodus uit Egypte die in Deuteronomium 4:20 genoemd werd. Zoals de barbaarse slavernij in Egypte tot de Exodus leidde zo versnelde de holocaust de vestiging van de Joodse staat Israël. Ik schreef al eerder dat het altaar van Zeus in Bergamo (De zetel van Satan in Openbaring 2:12-13) in de jaren dertig in het Pergamum Museum in Berlijn herbouwd was (Robertson, z.j.).

Trouwens ook de Isjtar Poort in Babylon is in dit museum nagebouwd. Berlijn had alle trekken van Atlantis terwijl Hitler uiteraard de rol van Atlas of Wodan vertolkte. Kort nadat het Altaar van Zeus en de Isjtar Poort in Berlijn waren nagebouwd kwam Hitler aan de macht. Hitler’s architect, Albert Speer raakte door het Altaar geïnspireerd. We weten met ons menselijke verstand niet welke demonische machten door dit Altaar van Zeus en de Isjtar Poort losgeweekt werden. Auschwitz lag niet net als Atlantis letterlijk in zee maar het vernietigingskamp lag wel middenin de volken zee. De Joden in Auschwitz waren letterlijk door de vijandige volken zee ingesloten. De zee was op zijn beurt een beeld van het dodenrijk zoals we in Jona 2 lezen. Duane Garrett noemde de zee de ‘abyss’ en het ‘dodenrijk’ (Garrett, 2014, p. 387). Adolf Hitler was de verpersoonlijking van zowel Wodan als koning Atlas. Anders gezegd was Adolf Hitler mijns inziens demonisch bezeten van de geest van Wodan alias Poseidon van Atlantis. Het was niet voor niets dat hij een Übermensch wilde scheppen. Inderdaad zijn er demonische wezens op foto’s van Adolf Hitler gespot (Roger in Kansas City, 2019). Theologisch gezien was Hitlers holocaust tegen de joden erop gericht om de oprichting van de Staat Israël te dwarsbomen. Ik las ergens dat na de Eerste Wereldoorlog het land vrijkwam voor de joden terwijl na de Tweede Wereldoorlog de Joden vrijkwamen voor het land. En volgens Jan Bonda heeft de verkeerde ‘uitleg’ van Romeinen 9-11 (bekend getal) ‘een rol gespeeld’ bij de totstandkoming van de holocaust (Wickens in Bonda, 2010, p. 132). Christelijk Europa had deze hoofdstukken zo uitgelegd als zou God, Israël ‘verworpen’ hebben (Bonda, 2010, p. 133).

Een aanverwante misvatting is dat de Joden schuldig waren aan de kruisiging van Jezus. Echter ook de heidenen waren schuldig aan Zijn dood (Lucas 18:31-33; Handelingen 2:32-33, 36; 3:13-16; 5:30-31; 10:39-41; 13:27-30). Bovendien bleven de Joden zich aan de Wet houden die God hen via Mozes gaf, ook al begrepen ze die niet helemaal (Bonda, 2010, p. 137). De Joden zijn ‘gestruikeld, maar niet zo, dat ze voorgoed vielen’ (Origenes, geciteerd in Bonda, 2010, p. 137). Eerder zie ik elementen van Plato in Hitler’s vernietigingsdrang. Plato had ook al eens over rassen zuivering geschreven (Plato, De Staat 459-461 geciteerd in Moerland, z.j.). In De Staat 459-461 werden ook de ‘honden’ genoemd net als in Mattheüs 15:26-27 waarmee Jezus de heidenen bedoelde. Nazi Duitsland was een eigentijds vervolg op Atlantis. De “Shoah” holocaust had zijn voorgangers in de ballingschappen in Egypte en Babylon en later in de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Erich Sauer schreef dat God de Israëlieten uit de ‘ijzeroven, uit Egypte uitgevoerd’ had (Deuteronomium. 4:20; Exodus 6:6; Ezechiël 20:5, geciteerd in Sauer, 1940, p. 132). Auschwitz was thematisch gezien de Grot van Plato en het Europese Hinnomdal waar joodse kinderen aan Moloch geofferd werden. De Holocaust was niet zozeer de natte droom van Adolf Hitler als wel die van Farao en Antikleia. Het hakenkruis leek op het Jeruzalem kruis. Trouwens, we mogen het verleden niet ontkennen maar… de toekomst ook niet (Hough & Coram, 2018, p. 139). Als we erkennen dat de Holocaust daadwerkelijk plaatsvond dan zullen we zeker accepteren dat de grote Verdrukking van de Eindtijd in Daniël 2:40 en 7:23, Zacharia 14 en het boek Openbaring ook gaat gebeuren. Deze is onontkoombaar. De toekomst staat net zo vast als het verleden. Beide kunnen we niet veranderen.

Nazi-reeër

Iedereen weet dat Nazi een afkorting was van Jezus de “Nazi-reeër” eh sorry, Nazional Sozialismus. Maar in Babylon was er een Nazi koning die ‘Nazi-bugasj’ heette (Saggs, 1966, p. 83). Mogelijk duidde de titel Nazi op een dynastie net zoals Cleopatra of Herodes. Een andere koning was of heette ‘Nazi-Maruttasj’ (Saggs, 166, p. 84). In de Tweede Wereldoorlog was er een slachting die de geschiedenis inging als de ‘Bugazj Bos slachtpartij’ waarbij een hele groep Joden in het Bugazj bos afgeslacht werd (Browning, 2010, p. 131). Dit gebeurde onder toezicht van Willi Althof en een SS-er die Meyer heette (Becker, Grindberg, M. Mincberg, Zynger, Waiman, Zuckier & S. Mincberg in Browning, 2010, p. 130). Poolse werkers bevestigden dit verhaal later. De Bugazj Bos slachting was de laatste slachting van Althoff en Meyer (Browning, 2010, p. 131). Waren de beide Bugazj namen toevallige overeenkomsten? Ik zag onlangs afbeeldingen van de ruïnes van Babylon op het internet. Ze konden evengoed de ruïnes van Auschwitz-Birkenau voorstellen. Ook in Babylon werden ‘slaven’ in ‘barakken’ gehouden (Saggs, 1966, p. 170). Mogelijk was de holocaust tevens de opmaat voor Eindtijd Babylon. Detail: anno 2018 is er een Pools VN leger in Al-Hillah/Babylon gelegerd. In Ezechiël 37:25 betekent het woord “nashi”, “prins” (scripture4all.org) waarmee David bedoeld werd. Volgens David Baron gaat het om een prins die door het volk ‘gekozen’ is en ‘verheven’ werd (Baron, 1901, p. 34). Frederic Farrar noemde de nashi de ‘Sar am El’ de ‘Prins van het Volk van God’ (Farrar, 1874, p. 466). Misschien toeval want de constructie “nasi” duikt ook op in de naam van Atha-nazi-us Kircher die de mysterieuze Atlantis kaart tekende. Terwijl de eerste twee letters van Atlantis tevens de eerste twee letters van zijn naam vormen. Ook de Joden zelf noemden volgens Primo Levi Auschwitz ‘een soort Babel’ (Levi in Yond Boeke & Patty Krone en Meulenhoff, p. 117, hoofdstuk, De Deportatie van de Joden).

Misschien was het toeval dat de namen van Galicië en Galilea zoveel op elkaar leken. Galilea was immers de landstreek waar de bediening van Jezus begon en tevens het gebied dat tegenover het gebied van de Gergesenen lag (Lucas 8:26) waar ook de stad Gadara lag. In Gadara genas Jezus twee demonisch bezeten kerels die aan Atlas en Heracles deden denken. Tussen Galilea en het gebied van de Gergesenen lag het Meer van Galilea dat dezelfde vorm heeft als de Atlantis schets op de Athanasius Kircher kaart (Kircher, 1665, p. 82). Maak ik het te bont als ik suggereer dat Auschwitz misschien een tempel voor Poseidon of Athena (Astarte) was die in een vijandige volken zee lag? Zoals Auschwitz in de uiterste westpunt van Galicië lag, zo ligt het Meer van Galilea aan de uiterste oostzijde van Galilea. Kafernaum waar Jezus in een synagoge preekte ligt hier ook. En Nazareth ligt in de uiterste zuidpunt van Galilea. Als het Meer van Galilea inderdaad op de Atlantis kaart van Athanasius Kircher geprojecteerd was dan kunnen we met de toevoeging van enige symboliek stellen dat Auschwitz een verplaatst Atlantis was. Dan weten we ook meteen hoe het de Joden zou vergaan als ze op Atlantis woonden. Ze werden collectief in de sheol gekukeld. Galilea was bovendien in twee stukken opgedeeld, te weten Noord en Zuid Galilea, zoals het Poolse Galicië uit de deelstaten Galicië en Lodomeria bestond. In de naam van Lodomeria herkennen we de naam Moria welke een andere naam voor de Tempelberg in Jeruzalem is. Hiermee komen we in het dualistische vaarwater van Atlantis terecht. Zoals de Joden in Auschwitz, omringd door de vijandige volken zee, collectief het leven lieten, zo verdween Atlantis voorgoed in de golven. Als we het belang van symboliek voor het oplossen van mysteries snappen dan gaan er opeens allerlei deuren voor ons open. Was Auscchwitz alleen maar een massa vernietigingskamp of was het meer? Was Auschwitz, in ruimere zin uitgebreid met de overige vernietigingskampen en met Hitlers Adelaarshof een tempel voor Baäl-Tzafon?

Het woord “nazara” betekent Waarheid (Studie van Klaas Goverts, Romeinen brief 70C-184). In Numeri 6:1-21 staat de wet van de Nazireeër. Simson met zijn lange en vooral sterke haren was zo iemand. In 1 Samuël 16 was David al door God uitverkoren om koning van Israël te worden. In Ezechiël 37:25 lezen we dat ook het volk in de vierde aion David als koning wil. Hij zal dan een gedelegeerde van Christus Jezus zijn. Hitler was ook een prins die door het volk verhoogd was. Zijn verhoogde positie resoneerde met Johannes 1:46, “kan er iets goeds komen uit Nazareth?” Ik ga nu onaangename dingen zeggen. In Johannes 19:15 lezen we dat de Joden liever een heiden (als Adolf Hitler) boven zich hadden dan Jezus. Deze bizarre keuze van de joden zal zich vlak voor de Eindtijd herhalen als de Joden met de moslims de antichrist omarmen. In Johannes 5:43 staat dat de Joden liever een andere messias dan Jezus wilden. In Mattheüs 27:25-26 verkoos het volk de moordenaar Bar-Abbas, zoon van satan boven Jezus. Mattheüs 27:25-26 is misschien de scherpste scheidslijn tussen het Judaïsme en het evangelie. In Jesaja 28:15 en 28:18 lezen we dat de Joden een verbond met de Sheol sloten. In vers 11 werd overigens het spreken in vreemde tongen voorzegd. Heidenen zouden het evangelie van de opgestane Jezus aan de Joden brengen. Maar die zouden het niet begrijpen. Johannes 19:15 kunnen we niet zomaar op de holocaust toepassen maar wel op de Eindtijd. Hadden de Joden Jezus wel aangenomen dan hadden ze overigens ook verdrukking te verduren gekregen. Wie Jezus aanneemt zal immers voor Hem lijden. De “Shoah” holocaust kunnen we nog het beste verklaren vanuit de haat die de Amalekieten tegen de Joden koesterden (Deuteronomium 25:17). Deze haat bleef door de generaties heen bestaan. Barbara Tuchman schreef dat ‘het volk’ door de eeuwen heen de joden ‘haatte’ (Tuchman 2006, p. 533). In het boek Esther komen we de Amalekiet Haman tegen. Merkwaardig: vier kleine letters van de namen van Hamans tien zonen in het boek Esther vormden het getal 5707 (Avraham, 2019). Omgerekend correspondeert dit Joodse jaar met 16 oktober 1946 toen tien nazi misdadigers na het Neurenberg tribunaal opgehangen werden. De tien zonen van Haman waren ook opgehangen (Avraham, 2019). We zouden bijna denken dat de tien koningen van Atlantis hier werden opgehangen terwijl koning Atlas, aka Adolf Hitler zelf al op het idee was gekomen om een einde aan zijn leven te maken. Haman heeft blijkbaar een destructieve geest die bereid is om ten onder te gaan zolang de Joden ook maar ten onder gaan. Waren de nazi’s inderdaad erfgenamen van de Amalekieten zoals Rachel Avraham suggereerde (Avraham, 2019). Dit is huiswerk voor een volgend boek. Ze noemde namen van onderzoekers die zich hierin verdiepten: Vilna Gaon, Simon Dubnow, Arthur Szyk en Raul Hilberg (Avraham, 2019). Nog een onaangename opmerking: als God een almachtige God is, was de holocaust dan van Zijn hand? Het antwoord is helaas “ja”. God schiep zowel de Amalekieten als Adolf Hitler. In Amos 3:6 lezen we dat er geen ramp in de stad gebeurt waar God geen weet van heeft. God was de eindverantwoordelijke ook al had satan in relatieve zin de touwtjes in handen. In zo’n God wil ik niet langer geloven. Maar… helaas heb ik niks te willen. Een naam die een beetje klinkt als die van Hitler was die van Hillel I de Oudere. Hij stierf in 10 na Christus (Hillel, z.d.) en maakte dus net niet de bediening van Jezus mee. Hij had de ‘School van Hillel’ gesticht (Hillel, z.d.). Hij was de ‘naši’ , de ‘president van het Sanhedrin’ (Farrar, 1874, p. 174). De Adelaarshorst van Adolf Hitler leek op het Trojaanse paleis van Baäl Tzafon in het klein. Ook aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden Hirosjima en Nagasaki gebombardeerd alsof ze een moderne Sodom en Gomorra waren. De atoombom haalde de apocalyps in het boek Openbaring binnen handbereik. Hiroshima klonk als ‘Hierosoluma’ zoals de Grieken Jeruzalem in Galaten 1:16,17; 2:1 noemden (Janse, 2000, p. 225). In Psalm 44 lezen we over de radeloze Joden die aan de duisternis overgeleverd zijn. In Romeinen 8:37-39 lezen we over de triomf van de Joden over de duisternis. Met de atoombom kreeg de mensheid de macht over een gigantische natuurkracht. Desalniettemin waren duizend atoombommen niet krachtig genoeg om een dode tot leven te wekken (Allen, 2011-a, p. 40-41), wat Jezus in een handomdraai wel deed. In Zacharia 14 lezen we dat het huidige Israël nog eens onder de voet gelopen wordt. In Ezechiël 20 en 37 lezen we hoe daarna een volgende stroom Joden vanuit de natiën naar Israël geroepen wordt. Israël zal nu definitief zijn met de teruggekeerde Jezus als haar koning.

Zelfs Adolf wordt gered

Zelfs Adolf Hitler wordt “uiteindelijk” gered. Het brengen van de Hitlergroet lijkt misschien op handopleggingen die we soms in christelijke kringen zien. In Exodus strekte Mozes steeds zijn arm uit, waarna het water zich terugtrok of het terugkwam. De Hitlergroet was mijns inziens een demonische imitatie van een Bijbels symbool. Het heeft er alle schijn van dat bij handopleggingen in de kerken, kundalini geesten vrijkomen. Googelt u op “Kundalini invades the Church”. Als we de beelden van de marsen van de Nazi’s zien die collectief de Hitlergroet brachten en hardop riepen, “Führer, wij volgen u”, dan zitten we misschien dichtbij een collectief religieus Kundalini ritueel. In Handelingen 19 werd in Efeze op een vergelijkbare manier twee uur lang een ode aan Artemis gebracht. We weten niet welke boze geesten er bij de Nazi marsen vrijkwamen. In de naam van Hitler herkennen we weer de mysterieuze letters “Tl” die we ook in de naam van Atlas lezen. Wat we wel weten is dat Hitler in 1933 aan de macht kwam. Waarschijnlijk eindigt de Eindtijd precies honderd jaar later. Het bekende hakenkruis (swastika) was de moderne update van de drietand van Poseidon. Het hakenkruis leek ook op het kruis van Jeruzalem. En de swastika resoneerde met zowel de aardbevingen in Kritias 108 en Openbaring 16:18 als met het mysterieuze Antikythera Mechanisme. De hel bestaat niet, wel de Bijbelse Sheol, waarin Adolf Hitler op dit moment is, net als de moeder van Jezus en Anne Frank. De obsessie waarmee Adolf Hitler op de joden jaagde deed denken aan de vergelijkbare obsessie waarmee Paulus op de eerste christenen jaagde. Paulus werd onderweg naar Damascus bekeerd. Hitler zal aan het begin van de vijfde aion uit de dood opstaan en geoordeeld worden. Uiteindelijk zal ook Adolf Hitler gered worden (1 Korinthe 15:28). Wat Hitler met zijn Joodse slachtoffers gemeen had, was dat hijzelf slachtoffer van dezelfde demonische machten was. Maar stel nu eens dat Adolf Hitler vlak voor zijn dood oprecht bekeerd was. Stel dat hem hetzelfde overkomen was als Paulus. Dan zitten we met een venijnig dilemma. Hij zal dan namelijk met ons het aionische leven in Gods hemel tegemoet gaan en zelfs met ons over de schepping regeren. Terwijl zijn ongelovige slachtoffers in de Sheol blijven zwijgen. Volgens Romeinen 13:1-7 en Jesaja 45:7 was God de echte aanstichter van de holocaust. Net als bij de Exodus koos God ook deze keer voor een hardhandige methode om de Joden een eigen land te geven. Hadden de Joden op een Humanistische vakbondsmanier met meneer Adolf over een eigen staat onderhandeld dan was er nooit een Yad Vashem Museum geweest en was er nooit zoveel over de oorlog gekletst als nu na de holocaust. Zoals God ooit Nebuchanedzar op de Joden afstuurde, zo stuurde God veel later Adolf Hitler op hen af. Had het niet anders gekund en hadden de Joden niet op een “nette” manier hun staat Israël kunnen bemachtigen? Vast wel, maar God koos voor de hardhandige “shock ‘n awe” – shakinah methode. Hij wilde de boel opschudden en de mensheid aan het denken zetten over de holocaust – Shoah. Een God die de Joden zo extreem te grazen nam en Die iedereen van ons af en toe behoorlijk laat lijden mogen we op zijn minst serieus nemen. Zelfs ben ik van de koppige soort. Ik heb dan ook een zeker begrip voor de Gevallen Engelen (Judas 6) die geen rigoureuze God boven zich wilden maar die liever een thee drinkende pacifistische God boven zich hadden. Wat heeft mijn koppigheid mij opgeleverd? Zelfs als het Jona gelukt was om naar Tarsis te vluchten dan was hij daar voortdurend op zijn hoede geweest voor de wraak van God. Laten we God serieus nemen en door een Bijbelse bril naar ons lijden kijken. In Zacharia 14 lezen we dat God nog een keer zoiets als de Shoah gaat doen, laten we dat ook alvast serieus nemen. Hadden de Joden op Atlantis geleefd dan was het ze net zo vergaan als in Auschwitz. Een echo van Auschwitz is misschien de stad Dulce in New Mexico waar volgens de geruchten buitenaardse Gray Aliens in een ondergrondse bunker allerlei duivelse rituelen met ontvoerde slachtoffers uithalen. Laten we niet bij voorbaat als een ongelovige Thomas op zulke geruchten reageren.